Regulamin

§1 Określenie Właściciela

1. Właścicielem Salonu Monika Grala- Król, Studio Tatuażu Artystycznego Monache ink [dalej Monache
Ink] jest:


2KW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą przy ul. Kazmierza Wielkiego 20A/XIII, 44-194 Knurów
NIP: 6423240720
KRS: 0000999188
Telefon: 733 865 022
E-mail: studio@monache-ink.pl


§2 Postanowienia ogólne

1. Monache Ink świadczy usługi z zakresu tworzenia tatuaży na podstawie niniejszych warunków [dalej
Warunki] oraz innych regulaminów, ustaleń.
2. Klientem [dalej Klient] może być:

  • pełnoletnia osoba fizyczna,
  • niepełnoletnia osoba fizyczna w wieku nie mniejszym niż 16 lat działająca za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

3. Warunki są integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.


§3 Rezerwacja

1. Klient może dokonać wstępnej rezerwacji terminu wykonania usługi za pomocą formularzy
interaktywnych dostępnych na stronach internetowych Monache Ink.
2. Wstępna rezerwacja zostaje potwierdzona przez Monache Ink, lub Klient informowany jest o
możliwości ustalenia innego terminu wykonania usługi.
3. W momencie uzgodnienia pomiędzy Monache Ink a Klientem terminu realizacji usługi, oraz ceny
ostatecznej, Klient zobowiązany jest do wpłaty zadatku na poczet wykonania usługi. Wpłata odbywa
się w sposób, w terminie oraz w wysokości ustalonej indywidualnie pomiędzy stronami w tym poprzez wygenerowanie linku do szybkiej płatności i przesłanie go klientowi.
4. Wpłata zadatku przez Klienta oznacza potwierdzenie ustalonego terminu. Brak wpłaty zadatku w
terminie, w sposób i w wysokości ustalonej pomiędzy stronami skutkuje anulowaniem wizyty.
5. Wpłata zadatku oznacza moment zawarcia umowy pomiędzy Klientem, a Monache Ink.
6. W przypadku rezygnacji z wykonania usługi przez Monache Ink zadatek podlega zwrotowi w wysokości
100%. W innych przypadkach zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, w szczególności art.
394.
7. Strony w drodze wspólnych ustaleń mogą modyfikować ustalony termin realizacji usługi, z
zastrzeżeniem że wszystkie zmiany muszą być ustalane nie później niż 7 dni przed terminem realizacji.
8. Monache Ink w uzasadnionych przypadkach może zmienić termin realizacji. Za uzasadnione przypadki
należy rozumieć w szczególności:
a) zmiany na ciele Klienta uniemożliwiające poprawna realizację usługi (np. podrażnienia,
choroby skóry, zmiany alergiczne);
b) stan fizyczny Klienta (np. osłabienie, przeziębienie).
9. Klient przed wykonaniem tatuażu powinień zapoznać się z ankietą medyczną Monache Ink oraz ze
wszytskimi przeciwskazaniami uniemożliwiającymi wykonanie usługi. W razie konieczności zasięgnąć
porady lekarza i uzyskać stosowne zaświadczenie o braku przeciwskazań medyczych.
10. Monache Ink w uzasadnionych przypadkach może odstąpić od realizacji usługi. Za uzasadnione
przypadki należy rozumieć w szczególności:
a) odmienny stan faktyczny niż deklarowany przez Klienta na etapie wyceny (np. Klient nie
zaznaczył że należy wykonać cover, zmiana miejsca, przeciwskazania medyczne,
fizyczne);
b) spożywanie (lub bycie pod wpływem) przez Klienta alkoholu lub środków odurzających;
c) niepoprawne przygotowanie Klienta do zabiegu.
Odstąpienie od realizacji usługi w uzasadnionych przypadkach należy traktować jako niewykonanie
umowy z winy Klienta.


§4 Projekt

1. Projekt przedstawiany Klientowi w dniu rozpoczęcia realizacji usługi jest interpretacją artystyczną
Monache Ink, wykonaną na podstawie przesłanych przez Klienta informacji.
2. Projekt podlega jednorazowej korekcie w dniu rozpoczęcia realizacji usługi.
3. Ze względu na indywidualny charakter każdego projektu, oraz warunki techniczne, efekt końcowy może
nieznacznie odbiegać od akceptowanego przez Klienta projektu.


§5 Reklamacje

1. W przypadku niezgodności realizacji z umową, Klient powinien zgłosić zastrzeżenia pod adresem
podanym w paragrafie 1.
2. Monache Ink ustosunkowuje się do reklamacji w terminie 14 dni od momentu jej otrzymania.
3. W przypadku odrzucenia części barwnika nie wynikającej z błędu Monache Ink, Klient ma prawo do
jednorazowej bezpłatnej poprawki tatuażu. Strony w ramach wspólnych negocjacji ustalą termin
wykonania usługi.


§6 Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Klient ma prawo odstąpienia od
umowy bez podawania przyczyny.
2. Odstąpienie od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient złoży w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,
oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Forma złożenia oświadczenia może być dowolna, np.

  • oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu),
  • drogą mailową na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu.

3. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach umów:

  • w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta/Przedsiębiorcy lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • o świadczeniu usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

4. Na podstawie art. 31 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 w przypadku odstąpienia od
umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za
niezawartą.


§7 Środki techniczne

1. W celu korzystania ze stron internetowych Monache Ink, w tym korzystania z formularzy
interaktywnych, niezbędne jest:
a) urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i
przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox,
Opera, Safari;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
c) włączona obsługa JavaScript;
d) akceptacja wykorzystywania plików cookies (wymagane w celu złożenia zamówienia